สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย สพร.ท. SEWFOT

สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท) 
นำเสนอข้อหารือ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับพนักงานรัฐวิสาหกิจและส่งเสริมความสงบสุข
  เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ คุณอัปสร  กฤษณะสมิต ประธานสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่ง
ประเทศไทย (สพร.ท)และ ประธาน สร.ปตท. พร้อมคณะ  ได้รับเกียรติให้เข้าหารือกับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง  
ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ  
เพื่อปรึกษาหาแนวทางแก้ปัญหา เสนอแนวคิดในการสร้างความเป็นธรรมและส่งเสริมความสงบสุข ให้แก่พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  โดยมีประเด็นสำคัญในการเข้าร่วมหารือ ดังนี้
 

๑. ขอความกรุณาเร่งการแก้ไข พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานกรรมการและพนักงาน 

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๐  มาตรา ๙  (๕) 

  ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว  แต่เนื่องจากมีการยุบสภา
ก่อนที่จะมีการพิจารณา  จึงทำให้การแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่สำเร็จ  การนี้สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ
แห่งประเทศไทย (สพร.ท) จึงใคร่ขอความกรุณาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
พิจารณาช่วยเหลือโดยเร่งด่วน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแกพนักงานรัฐวิสาหกิจโดนรวม
 

๒. ขอให้ภาครัฐส่งเสริมและสนับสนุนระบบแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ภายในรัฐวิสาหกิจและ

 

สถานประกอบการภาคเอกชน   

 

รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งมีการจัดประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมายและส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิการบริหารและสิทธิด้านแรงงาน  รวมทั้งแนวทางการมีส่วนร่วม

ของสหภาพแรงงานในแต่ละรัฐวิสาหกิจเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล

 

โดยสหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย (สพร.ท)  เชื่อว่าแรงงานสัมพันธ์ที่ดี จะเป็นรากฐาน

ความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจที่ดี  เสริมสร้างบรรยากาศในการลงทุน  อีกทั้ง สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่ง
ประเทศไทย (สพร.ท) ขออาสาเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านทุจริตที่จะนำมาซึ่งความสงบสุขของชาติ
หนังสือ สพร.ท.ที่ 056/2557

 

สมาชิก สพร.ท


  ติดต่อเรา : 

 

 

โทรศัพท์ : 

โทรสาร :

E-mail :

สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย  

555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

0-2537-2116

0-2537-2117

Ptt-Union@pttplc.com / apsorn.k@pttplc.com

 

สมาชิก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
Online:  2
Visits:  1,509,244
Today:  90
PageView/Month:  30,394