สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย สพร.ท. SEWFOT

ความเป็นมา สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย


  นับตั้งแต่ พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 มาตรา 70 บัญญัติให้สหภาพแรงงานตั้งแต่ 10 

สหภาพแรงงานขึ้นไปอาจรวมกันจัดตั้งสหพันธ์แรงงานได้ เพื่อปกป้องคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างเพื่อส่งเสริมการศึกษา และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในรัฐวิสาหกิจ

  จนกระทั้ง เดือนธันวาคม พ.ศ.2548 สหภาพแรงงานจำนวน 17 แห่งได้จัดสัมมนา เรื่อง “ทิศทางจัดตั้งสหพันธ์ 

แรงงานรัฐวิสาหกิจ” เพื่อระดมสมองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ณ บ้านอีต่อง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี และได้มีการจัดสัมมนาอีกสองครั้งในช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกัน ณ คลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก และโรงแรมจอมเทียนบีชรีสอร์ท จ.ชลบุรี อีกทั้งได้จัดให้มีการประชุมหารือกันทุกเดือน เป็นเวลา 8 เดือนติดต่อกัน จนในที่สุดคงเหลือสหภาพแรงงานที่มีแนวคิดและทิศทางเดียวกันจำนวน 10 แห่ง ร่วมกันจัดตั้ง “สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย” โดยยื่นจดทะเบียนในวันที่ 21 กันยายน 2549 ซึ่งเดิมกำหนดยื่นในวันที่ 20 กันยายน 2549 เนื่องจากเป็นวันรัฐวิสาหกิจไทยแต่ในขณะนั้นได้มีเหตุการณ์ปฏิรูประบอบการปกครอง จึงไม่สามารถยื่นจดทะเบียนในวันที่กำหนดได้

  นายทะเบียนรับจดทะเบียนให้แก่สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ในวันที่ 16 ตุลาคม 2549 ซึ่งเป็น
สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งแรกในประเทศไทยที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543) และวันที่ 19 ตุลาคม 2549 คณะผู้เริ่มก่อการได้รับมอบทะเบียนจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (นายทะเบียน)
  การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกได้จัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2549 ที่ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต บริษัท วิทยุการบิน 
แห่งประเทศไทย จำกัด อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการและรับมอบหมายการบริหารจัดการสหพันธ์แรงงานต่อจากผู้เริ่มก่อการ
 

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับฝ่ายบริหารภาครัฐ และองค์กรอื่นๆ
เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับฝ่ายบริหารรัฐวิสาหกิจและสมาชิก
เพื่อพิจารณาช่วยเหลือตามคำร้องทุกข์ของสมาชิก
เพื่อคุ้มครองและแสวงหาเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของสมาชิก
เพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ โดยคำนึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยส่วนรวม
เพื่อส่งเสริมและจัดการศึกษาให้แก่สมาชิก 
เพื่อสนับสนุนและร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ในการปกป้องและพิทักษ์ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน
เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
 

วิสัยทัศน์

“ มุ่งสู่แรงงานสากล เพื่อแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์

เกี่ยวกับสภาพการจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ ”

 

พันธกิจ

จัดการอบรมการศึกษา และจริยธรรมให้แก่สมาชิก
เชื่อมโยงกระบวนการแรงงานไทยให้เป็นหนึ่งเดียว
ผลักดันสหพันธ์แรงงานให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจาปีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ผลักดันผู้แทนให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับเลือกให้ได้เป็นกรรมการฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และกรรมการแรงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นที่ปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่สหภาพแรงงาน
ให้ความช่วยเหลือในการฟ้องคดีหรือแก้ต่างให้แก่สหภาพแรงงานในการดาเนินคดีทางศาล


  ติดต่อเรา : 

 

 

โทรศัพท์ : 

โทรสาร :

E-mail :

สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย  

555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร  

อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 1 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

0-2537-2116

0-2537-2117

Ptt-Union@pttplc.com / apsorn.k@pttplc.com

 

สมาชิก สพร.ท. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

           

 
Online:  1
Visits:  1,536,622
Today:  207
PageView/Month:  26,396